Term-and-condition

กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของเรา และโปรด “แจ้งชำระเงิน” หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
คำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งหลังจากทีมงานของเราตรวจสอบแล้วว่าการชำระเงินทุกอย่างถูกต้อง