ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์จีน

นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล

การศึกษา:
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
พจ. (แพทย์แผนจีน) บภ. (โบราณเภสัช)
ศึกษาแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี .. ๒๕๒๖ (๓๐ กว่าปี )
ประสบการณ์ในการรักษาโรคแบบผสมผสาน (แผนจีนแผนปัจจุบัน) มากกว่า 20 ปี์

ตำแหน่งและการทำงานปัจจุบัน:
กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนปี ..๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖๒๕๖๐
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน)
อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์พิเศษคณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
อาจารย์พิเศษแพทย์แผนจีน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์พิเศษสอนการฝังเข็มหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม แพทย์แผนปัจจุบัน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์จีน ผู้อำนวยการสามหลวงสหคลินิก
อนุกรรมการวิชาชีพด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ

คณะทำงานด้านวิชาการการแพทย์แผนจีน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
วิทยากร ผู้เชื่ยวชาญในคณะทำงานถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
ของกระทรวงสาธรารณสุข 
คอลัมนิสต์แพทย์แผนจีน นิตยสาร Health Channel, นิตยสารหมอชาวบ้าน, Health Cuisine
วิทยากร บรรยาย ด้านการแพทย์แผนจีนตามสถาบันต่างๆ ภาครัฐและเอกชน

แพทย์จีน เภสัชกร

ดร.พิศาล จันทรฤทธิรัศมี

การศึกษา:
1. ปริญญาตรี Bsc.IN PHARM มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
ปริญญาโท Msc.IN INDUSTRIAL PHARM จาก MASSACHUSETTS COLLEGE OF PHARMACY AND HEALTH SCIENCES, BOSTON, USA
3.
ปริญญาเอก PhD.IN INDUSTRIAL PHARM จาก MASSACHUSETTS COLLEGE OF PHARMACY AND HEALTH SCIENCES, BOSTON, USA

ตำแหน่งและการทำงานปัจจุบัน:
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ 10 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรหลักสูตร นวดไทย 372 ชั่วโมงรุ่นพิเศษ มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา กระทรวงสาธารณสุข
ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาติให้เป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทผดุงครรภ์ไทย
ใบอนุญาติให้เป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
ใบอนุญาติให้เป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
ใบอนุญาติให้เป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
ใบอนุญาติให้เป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาการเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 

เครื่องยืนยัน ความน่าเชื่อถือ

ใบรับรองต่างๆ ของพวกเรา

กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมอบประกาศนียบัตร ให้กับ
นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล

การนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 หัวข้อ นวัตกรรมตำรับสมุนไพรสูตรใหม่ในการดูแลไขมันในเลือดด้วยศาสตร์แพทย์ แผนจีนและแผนปัจจุบัน